Harjun metsätyypit

Luonnontieteilijän mielessä metsät ovat eliöyhteisöjä, joiden perusrakenteen muodostavat kasvit: puut, pensaat, kenttäkerroksen varvut, ruohovartiset kasvit ja pohjakerroksen sammalet ja jäkälät. Aluskasvillisuus toimii kasvupaikan ravinteisuuden ilmaisijana ja siihen perustuu myös metsien kasvupaikkaluokittelu. Suomessa on kehitetty Cajanderilainen järjestelmä, jossa metsätyypit erotetaan kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuden perusteella. Samaan metsätyyppiin katsotaan kuuluvan kaikki ne metsiköt, jotka ekologiselta luonteeltaan ovat samantapaisia.

 Harjun metsätyypit

Harjun metsätyypit

Metsäkasvillisuusvyöhykejaossa Virttaankangas kuuluu Etelä-Suomen Lounaismaahan, joka on kasvillisuudelle erittäin suotuisaa aluetta. Harjulla kuitenkin kasvillisuus on maalajista johtuen hyvin niukkalajista ja peittävyydeltään jäkäliä lukuun ottamatta hyvin harvaa. Hiekkaisuuden vuoksi harjualueeella on jäkälätyypin ja jäkälälaikkuisen kanervatyypin metsiä runsaammin kuin kangasmetsissä keskimäärin.

Harjun kangasmetsät on eroteltavissa kolmeen pääryhmään, jotka voidaan jakaa vielä lajistonsa perusteella lukuisiin alaryhmiin:

Puolukkatyypin kuivahkossa kangasmetsässä kenttäkerroksen lajistossa on suurimmaksi osaksi vain kolme lajia: puolukka (Vaccinium vitis-idaea), metsälauha (Deschampsia fl exuosa) ja kanerva (Calluna vulgaris). Pohjakerroksen lajeista selvästi runsain on kangaskynsisammal (Dicranum polysetum) ja niukemmin esiintyy seinäsammalta (Pleurozium schreberi).

Kanervatyypin kuivassa kangasmetsässä kenttäkerros on harvaa ja pohjakerroksessa sammaleet ovat selvästi runsaampia kuin jäkälät. Sammaleista seinäsammalta (Pleurozium schreberi) esiintyy runsaimmin ja kangaskynsisammalta (Dicranum polysetum) niukemmin.

Jäkälätyypin karussa kangasmetsässä pohjakerroksen muodostavat poronjäkälät yleensä laajoina mattoina. Kenttäkerroksessa esiintyy yleisimmin paljon kanervaa ja puolukkaa sekä jonkin verran variksenmarjaa(Empetrum nigrum) ja sianpuolukkaa (Arctostaphylos uvaursi). Sammaleita esiintyy hyvin niukasti ja runsaampana esiintyy yleensä seinäsammal ja kangaskynsisammal.

Kuvat: Tuuli Lunas ja Juha Kääriä
Metsätyypit ylhäältä alas: puolukkatyypin kangasmetsä, kanervatyypin kangasmetsä, jäkälätyypin kangasmetsä